cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Bydlení v Domě s pečovatelskou službou

Byty v DPS jsou byty zvláštního určení podle § 2300 zákona č.89/2012Sb, občanský zákoník. Jedná se o samostatné bytové jednotky určené k bydlení seniorů a zdravotně znevýhodněných dospělých občanů, zejména občanů žijících osaměle, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých potřeb vyžadují pomoc jiné osoby nebo lze v blízké době předpokládat, že tuto pomoc bude osoba potřebovat pro postupné ubývání soběstačnosti.

Pečovatelská služba je zde zajišťována v pracovních dnech od 07:00 do 15:30 hod, po domluvě od 15.30 do 20.30 hod. a o víkendech.  Úkony jsou poskytovány na základě smlouvy za úhradu dle platného ceníku.

 

Podmínky pro přidělení bytu

Občan v době podání žádosti dosáhl důchodového věku nebo je příjemcem invalidního důchodu. 

Občan nesmí mít žádné dluhy vůči městu Luže.

Přednostně se ubytovávají občané města Luže a okolí. V případě, že je volná kapacita, mohou být ubytováni i občané z jiných obcí Pardubického kraje, případně i jiných krajů ČR.

V případě, že žádost podávají dva žadatelé společně jako dvojice, musí tyto podmínky splňovat alespoň jeden z nich.

Nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou v trvání maximálně 1 roku. V případě bezproblémového užívání bytu a prokázání potřebnosti je smlouva automaticky prodlužována vždy maximálně o další rok. V případě porušování podmínek užívání bytu, nebude s nájemníkem smlouva obnovena na další období a přichází o byt bez zajištění jakéhokoli náhradního bydlení.

Byt zvláštního určení nelze přidělit žadateli, který tímto způsobem řeší pouze svoji bytovou situaci, nikoliv situaci sociální.

 

Postup při uvolnění bytu

  1. Město Luže využívá veškeré možnosti, jak informovat své obyvatele o uvolněném bytě (webové stránky, informace v Lužském zpravodaji, vyhlášení rozhlasem).
  2. Žadatel, který se uchází o byt, podá žádost na předepsaném formuláři k vedoucí hospodářsko-správního odboru nebo v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou na Výsluní 9, Luže. Žádosti budou k dispozici v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS), na webových stránkách v sekci Pečovatelská služba a v kanceláři vedoucí hospodářsko-správního odboru po zveřejnění volného bytu.
  3. Žádosti se přijímají pouze po oznámení volného bytu, není veden pořadník zájemců!!!
  4. Žádosti o byt se předají sociální pracovnici města Luže, která provede sociální šetření u všech zájemců. Žadatel je povinen umožnit sociální pracovnici sociální šetření hodnotící sociální situaci žadatele a potřebnost poskytovaní pečovatelské služby. Při sociálním šetření se přihlíží ke skutečnosti, zda se žadatel snaží svoji situaci řešit za pomoci rodiny. Je-li žadatel ze vzdálenější obce, je podána žádost na příslušnou obec, aby provedla sociální šetření. Při sociálním šetření se zjišťuje sociální potřebnost žadatele, jaké služby potřebuje, zda jsme schopni jeho potřeby naplnit. Žadatel obdrží domovní řád, ceník služeb, vnitřní pravidla pro poskytování PS.
  5. Zápisy ze sociálních šetření předá sociální pracovnice vedení Města Luže. O přidělení bytu v DPS rozhoduje Rada města. Na přidělení bytu v DPS není právní nárok. Proti rozhodnutí Rady města není přípustný žádný opravný prostředek podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  6. Rada města si vyhrazuje právo přednostního udělení bytu občanům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, které se bude posuzovat individuálně na základě sociálního šetření.
  7. Žadatel je informován o přidělení bytu a je s ním dohodnut termín uzavření nájemní smlouvy a převzetí bytu. Nájemní smlouvu mezi žadatelem a městem Luže uzavírá starostka města, zpravidla na dobu určitou, nedohodnou- li se obě strany jinak.
  8. V případě nepřidělení bytu je žadatel písemně vyrozuměn, a to do 30 dní od usnesení Rady města. Veškeré podané žádosti a zápisy ze sociálních šetření jsou poté ihned skartovány.

 

Koho není možné do bytu zvláštního určení přijmout

Zájemce, který:

a) je schopný žít samostatně ve stávajícím prostředí bez cizí pomoci,

b) je odkázaný na stálou pomoc druhé osoby 24 hodin denně a není schopen se o sebe v době nepřítomnosti pracovníků pečovatelské služby postarat,

v) trpí psychickými nebo psychiatrickými poruchami, pod jejichž vlivem by ohrožoval sebe nebo své okolí,

d) narušoval by společné bydlení (alkoholismus, toxikománie, rysy nesnášenlivosti, agresivita, nadměrná hlučnost, asociální chování),

e) trpí demencí nebo je mentálně postižený v takové míře, že není možné, aby bydlel samostatně v nájemním bytě.


Žádost o byt v DPS

Zjednodušená verze stránek

Munipolis

Munipolis

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Pardubický kraj

Zaostřeno

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4
5
6 7
8 9
10
11 12
13 14
15 16 17
18
19
20 21
22 23
24
25 26
27 28
29 30 1
2
3
4 5

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

22.4.2024 20:04

Aktuální teplota:

5.4 °C

Vlhkost:

64.6 %

Rosný bod:

-0.7 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky