cz

Překlad (translations)

Luže
Luže
rozšířené vyhledávání

Živé obce

SMLOUVY A ZÁKONY
pro města a obce

A.  SMLOUVY

Obchodní vztahy a smlouvy

1             Dohoda o ukončení smlouvy

2             Dohoda o vypořádání spoluvlastnictví věci movité

3             Objednávka služeb

4             Odstoupení od smlouvy kupní

5             Smlouva (mandátní) příkazní

6             Smlouva kupní - všeobecná, s dohodou o předkupním právu na prodávanou věc

7             Smlouva kupní – všeobecná

8             Smlouva o zápůjčce zastupitelné věci s naturálními úroky

9             Smlouva o dílo – všeobecná

10           Smlouva o dílo pro vytvoření grafického díla s převodem autorských práv

11          Smlouva o nájmu bytu

12           Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

13          Smlouva o nevýhradním obchodním zastoupení

14          Smlouva o opravě věci

15          Smlouva o podnikatelském nájmu věcí movitých

16          Smlouva o postoupení pohledávky s odloženou platbou

17           Smlouva o postoupení pohledávky s platbou v hotovosti

18           Smlouva o prodeji nemovitosti

19           Smlouva o převodu obchodního podílu společnosti s ručením omezeným

20           Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji nemovitosti

21           Smlouva o úschově věci – úplatné

22           Smlouva o úschově věcí postižených exekucí

23          Smlouva o výhradním obchodním zastoupení

24         Smlouva o výpůjčce movité věci bez úroků

25           Smlouva o zápůjčce peněz se sjednaným úrokem

26           Smlouva směnná - věc movitá
27          Výpověď pojistné smlouvy

Pohledávky a závazky

1             Dohoda o prodloužení splatnosti půjčky dle smlouvy o půjčce

2             Dohoda o prominutí a narovnání dluhu

3             Dohoda o převzetí části dluhu

4            Dohoda o převzetí dluhu - bez souhlasu věřitele

5             Dohoda o převzetí dluhu

6             Dohoda o přistoupení k dluhu - s věřitelem

7             Dohoda o skončení nájmu bytu

8             Dohoda o úpravě užívání nemovitosti spoluvlastníky

9             Dohoda o výměně bytů

10          Dohoda o zápočtu pohledávek a závazků

11           Návrh na popření pravosti pohledávky

12           Oznámení o postoupení pohledávky dlužníkovi

13           Plná moc pro vymáhání pohledávek

14           Směnka cizí dato

15           Směnka cizí fixní

16           Směnka cizí lhůtní vista

17         Směnka vlastní dato

18          Směnka vlastní fixní

19           Směnka vlastní lhůtní vista

20           Směnka vlastní vista

21           Smlouva o postoupení pohledávky

22          Smlouva o výpůjčce

23        Souhlas s převzetím dluhu

24           Uznání dluhu a splátkový kalendář

25           Uznání dluhu

26          Výzva k námitkám o vyrovnání při plnění části solidárního dluhu spoludlužníkem

 

Pracovní právo

1             Dodatek k pracovní smlouvě

2             Dohoda agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce

3             Dohoda o náhradách za opotřebení vlastního zařízení zaměstnance

4             Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)

5             Dohoda o práci přesčas nad rámec povoleného rozsahu

6             Dohoda o pracovní činnosti

7             Dohoda o pracovní pohotovosti a práci přesčas

8            Dohoda o provedení práce

9            Dohoda o přeložení zaměstnance k výkonu práce do jiného místa

10           Dohoda o rozvázání pracovního poměru

11         Dohoda o sjednání pozdějšího termínu výplaty mzdy

12           Dohoda o společné odpovědnosti (společná hmotná odpovědnost)

13           Dohoda o srážkách ze mzdy

14           Dohoda o vyslání zaměstnance na pracovní cestu

15           Dohoda o zákazu výdělečné činnosti po skončení pracovního poměru - konkurenční ujednání uzavřené po skončení zkušební doby

16           Dohoda o způsobu náhrady škody způsobené zaměstnancem

17           Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti

18         Dohoda o zvýšení kvalifikace zaměstnance

19           Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem

20           Konkurenční doložka

21           Mzdový výměr

22           Nařízení práce přesčas

23           Nařízení práce ve dnech pracovního klidu

24           Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro obyčejnou pohledávku

25           Neplatnost mzdového výměru

26           Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

27           Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem

28           Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem

29           Odvolání z funkce

30          Okamžité zrušení dohody o pracovní činnosti

31           Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení kázně

32          Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem z důvodu spáchání trestného činu zaměstnancem

33           Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou

34           Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou

35           Pracovní smlouva na dobu určitou

36           Protokol o převzetí automobilu do užívání

37           Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků

38           Převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu změny zdravotního stavu

39           Seznámení zaměstnance s kontrolou používání internetu

40          Smlouva o individuálních pracovních a mzdových podmínkách

41           Souhlas s vysláním na pracovní cestu

42           Upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností

43           Výpověď pro závažné porušení pracovních povinností

44          Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost

45           Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky

46           Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

47           Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky

48          Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování bezpečnostních předpisů

49          Výtka zaměstnanci pro opakované nedodržování pokynů nadřízeného

50           Výtka zaměstnanci pro opakované včasné neplnění pracovních úkolů

51          Výtka zaměstnanci pro ztrátu pracovního výkonu

52           Vyúčtování tuzemské služební cesty

53           Vyúčtování zahraniční služební cesty

54           Zápis o pracovním úrazu

55           Záznam o kontrole dodržování režimu dočasně práce neschopného zaměstnance

56           Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době

 

Reality a nemovitosti

1             Dohoda o ukončení smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitostí

2             Dohoda o zvyšování nájemného

3             Doložka do smluv o přímé vykonatelnosti práv exekucí nájemce bytu

4             Domovní řád

5             Jednostranný zápočet pohledávek při skončení nájmu bytu proti složené kauci nájemného

6             Nabídka koupě spoluvlastnického podílu na nemovitostech účastníkovi s předkupním právem

7             Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti

8             Návrh na zápis změn osobních údajů v Katastru nemovitostí

9             Oznámení nájemci o čerpání nedoplatku z kauce nájemného

10           Oznámení nájemci o vyúčtování nedoplatku na placených zálohách

11           Oznámení nájemci o vyúčtování přeplatku na placených zálohách

12           Oznámení o hrubém porušení povinností nájemce nenahlášením osob spolubydlících

13           Oznámení o přechodu nájmu bytu ze zákona

14           Oznámení o změnách v počtu osob v pronajatém bytě nájemcem

15           Oznámení pronajímateli o pochybnostech určení zvýšení jednostranně zvýšeného nájemného

16           Požární poplachové směrnice

17           Prohlášení nájemce o ukončení společného nájmu bytu

18           Protokol o fyzickém předání nemovitosti

19           Protokol o osobním doručení písemnosti nájemci

20           Protokol o předání bytu do nájmu

21           Smlouva o nájmu služebního bytu zaměstnanci

22           Smlouva o podnájmu bytu

23           Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání

24           Smlouva o podnájmu věci movité

25           Smlouva o prodeji bytu převod bytové jednotky a převodu vlastnictví

26           Smlouva o ubytování

27         Smlouva o zániku věcného břemene

28           Smlouva o zprostředkování nájmu nemovitosti

29           Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti

30           Smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti s věcnými účinky

31           Smlouva o zřízení věcného břemene chůze a průjezdu na soukromém pozemku

32           Smlouva o zřízení věcného břemene pro vstup na soukromý pozemek a umístění stavby

33           Smlouva příkazní pro výkon správy nemovitostí

34           Smlouva směnná s doplatkem cenového rozdílu – nemovitost

35           Souhlas vlastníka nemovitosti - bytu s podnájmem

36           Ukončení odběru elektrické energie

37           Ukončení odběru vody

38           Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání

39           Výpověď z nájmu bytu podávaná nájemcem

40           Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem pro nenahlášení zvýšení počtu osob spolubydlících

41           Výpověď z nájmu bytu podávaná pronajímatelem z důvodu zvlášť závažného porušení povinností nájemce

42           Výzva k vyklizení bytu pro zánik práva nájmu uplynutím doby

43           Výzva nájemci, aby provedl drobné opravy v bytě

44           Výzva nájemci, aby vypořádal účty za drobné opravy v pronajatém bytě

45           Zápis o předání a převzetí nemovitosti

46           Žádost o výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí

47           Žaloba o vyklizení bytu, jehož nájem skončil uplynutím doby

48          Žaloba o vyklizení objektu bydlení

 

Reklamace

1             Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu a uhrazení dalších nákladů spojených s reklamací

2             Odstoupení od kupní smlouvy pro neodstranitelnou vadu

3             Odstoupení od kupní smlouvy pro opakovanou nebo neodstranitelnou vadu

4             Odstoupení od kupní smlouvy pro více vad najednou

5             Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu prodlení

6             Oznámení o nepřijetí reklamace

7             Uplatnění práva na bezplatné odstranění vady díla

8             Žádost o výměnu vadné věci s neodstranitelnou vadou za věc bez vady

 

Rodinné právo

1             Mimosoudní dohoda rozvedených rodičů o styku s dítětem

2             Návrh na rozvod manželství (nesporný, smluvený rozvod)

3             Návrh na rozvod manželství

4             Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových poměrů a bydlení manželů (nesporný rozvod)

5             Žádost o zápis používání příjmení ženy v mužském tvaru

6             Žádost o zápis používání příjmení ženy, které neodpovídá CZ mluvnici

 

Žaloby a žádosti

1             Námitka promlčení

2             Připojení se k trestnímu řízení o škodě a jejímu vyčíslení

3             Trestní oznámení

4            Žaloba o náhradu škody

5             Žaloba o zaplacení kupní ceny

6            Žaloba o zaplacení směnečné pohledávky

7             Žaloba o zaplacení smluvní pokuty

 

B.  ZÁKONY
 

1             Občanský zákoník

2             Správní řád

3             Trestní řád

4             Trestní zákoník

5             Zákon o matrikách

6             Zákon o přestupcích

7             Zákoník práce

8             Zákon směnečný a šekový

Zjednodušená verze stránek

Munipolis

Munipolis

Hamzova léčebna

Hamzova odborná léčebna

Pardubický kraj

Zaostřeno

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4
5
6 7
8 9
10
11 12
13 14
15 16 17
18
19
20 21
22 23
24
25 26
27 28
29 30 1
2
3
4 5

Sdružení

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Aktuální teplota

22.4.2024 21:04

Aktuální teplota:

4.5 °C

Vlhkost:

67.6 %

Rosný bod:

-1.0 °C

Živé firmy

živé obce

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Městská policie

MĚSTSKÁ POLICIE

Facebook města Luže

Facebook

Mobilní aplikace

Aplikace V ObrazeGoogle playAppStore

Banner ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky